ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายบัลลังค์ โยชนะ  รหัสนักศึกษา 5412001440  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600425770   บิดานายเฉลียง   โยชนะ   มารดานางมะลิ   โยชนะ  อายุ 30 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
3 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
4 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 77 3.5
5 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
7 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
8 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 74 3
9 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
10 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 77 3.5
11 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
12 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
13 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
2 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
3 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 70 3
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 64 2
7 56/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
8 56/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 78 3.5
9 56/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 69 2.5
10 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 65 2.5
11 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
12 56/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 66 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0