ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมพิศ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5412001404  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600377945   บิดานายพรวย   มาน้อย   มารดานางไม้   มาน้อย  อายุ 50 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
4 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
5 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
6 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
7 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
8 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
9 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
10 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
11 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
12 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
13 56/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 59 1.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
8 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 68 2.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
11 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 68 2.5
12 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100