ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลย มุกดา  รหัสนักศึกษา 5412001383  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 5620600017643   บิดานายบวน   มุกดา   มารดานางเนียม   มุกดา  อายุ 38 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
4 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
5 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
6 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
7 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
2 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
4 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
5 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 67 2.5
6 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 75 3.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนา ศรช.วังตะแบก 40
รวม 40