ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางบุญช่วย พลไกร  รหัสนักศึกษา 5412001329  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600252042   บิดานายโพ   นุ่มเกลี้ยง   มารดานางพัน   นุ่มเกลี้ยง  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 57 1.5
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 56 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
10 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
11 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
12 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
13 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
14 56/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
5 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
7 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 76 3.5
9 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 72 3
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนา ศรช.วังตะแบก 40
2 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
3 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 30
รวม 100