ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางรัดดาพร ขอนทอง  รหัสนักศึกษา 5412001280  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600296830   บิดานายอุดม   ขอนทอง   มารดานางบุญสม   ขอนทอง  อายุ 33 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
6 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
7 55/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
8 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
9 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
10 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
11 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
13 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
14 57/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
5 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
7 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
9 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 72 3
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 71 3
11 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 30
2 61/2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2561) 20
รวม 50