ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายรัตนชัย ถาวร  รหัสนักศึกษา 5412001057  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600123173   บิดานายมานพ   ถาวร   มารดานางจำรวน   ถาวร  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
9 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
10 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
11 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
12 56/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
5 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 70 3
7 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
8 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
9 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 70 3
10 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
11 56/1 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
12 56/1 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
13 56/1 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 58 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 30
2 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 130