ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุญเรียบ รักษ์ชน  รหัสนักศึกษา 5412000836  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600484890   บิดานายบุญ   รักษ์ชน   มารดานางมรินทร์   รักษ์ชน  อายุ 54 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 55 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 55 1.5
6 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
7 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
8 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
9 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 56 1.5
10 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
11 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
12 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
2 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 56 1.5
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
5 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 56 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0