ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางเพ็ญ สมุทรไทย  รหัสนักศึกษา 5412000827  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600483893   บิดานายภี   สมุทรไทย   มารดานางเข็ง   สมุทรไทย  อายุ 44 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 55 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
6 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
7 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 72 3
8 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
9 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
10 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 55 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 67 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
8 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 66 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0