ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤตพจน์ คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 5412000797  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600119842   บิดานายสมศักดิ์   คำบรรลือ   มารดานางสมนึก   คำบรรลือ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 56 1.5
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 57 1.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
9 56/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
10 56/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
11 56/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
12 56/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 56 1.5
2 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
3 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
4 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
5 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
6 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 72 3
7 56/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
8 56/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
9 56/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100