ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนัฐพล รอดเขียว  รหัสนักศึกษา 5412000742  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1199700094780   บิดานายคนอง   สมออยู่   มารดานางปราณี   รอดเขียว  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
2 56/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 56/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
4 57/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
5 57/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
6 57/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
7 57/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
8 57/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
9 57/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
2 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
3 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
4 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
5 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 69 2.5
6 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 66 2.5
7 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
8 56/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
9 56/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
10 56/2 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 57 1.5
11 56/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
12 56/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
13 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
14 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0