ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมนัส สว่างแจ้ง  รหัสนักศึกษา 5412000733  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600116355   บิดานายสมนึก   สว่างแจ้ง   มารดานางสังวาย   สว่างแจ้ง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 55 1.5
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
6 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
7 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 58 1.5
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
5 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 65 2.5
7 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0