ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรนันท์ ชื่นชม  รหัสนักศึกษา 5412000715  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600120042   บิดานายสมยศ   ชื่นชม   มารดานางประวิท   ถมทอง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
6 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
7 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
8 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
9 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
10 56/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
11 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
12 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
13 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
14 56/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
5 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
6 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
7 56/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
8 56/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
9 56/2 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 57 1.5
10 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
11 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 56 1.5
12 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส 100
รวม 100