ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางกมลวรรณ ใจรักษ์  รหัสนักศึกษา 5412000452  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600035939   บิดานายทิม   เมฆี   มารดานางมาลอม   เมฆี์  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 56 1.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0