ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวินิจฉัย หงษ์ยนต์  รหัสนักศึกษา 5412000304  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600119974   บิดานายวีระศักดิ์   หงษ์ยนต์   มารดานางบุญมี   หงษ์ยนต์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
4 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
10 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
11 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
12 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
13 55/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 71 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
8 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 63 2
10 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา ศรช.พรานกระต่าย 100
รวม 100