ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประดิษฐ์ ราชทรัพย์  รหัสนักศึกษา 5412000283  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600118064   บิดานายสมศักดิ์   ราชทรัพย์   มารดานางนัยนา   ราชทรัพย์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
2 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 80 4
3 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 75 3.5
4 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
5 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
6 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
7 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
8 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
9 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
10 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 69 2.5
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 66 2.5
5 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
6 57/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 58 1.5
7 57/1 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 55 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0