ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเผอิญ มูลกัณหา  รหัสนักศึกษา 5412000256  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 4190100006380   บิดานายเกษม   มูลกัณหา   มารดานางจำเนียร   อินแก้ว  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
2 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
4 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 81 4
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 79 3.5
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 85 4
10 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
11 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
12 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
13 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 72 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 70 3
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
8 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 6
2 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 106