ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัมพร สุทธิ์ด้วง  รหัสนักศึกษา 5412000210  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900226049   บิดานายยุทธ   ไท้โกสน   มารดานางยุพา   สุทธิ์ด้วง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
6 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
7 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
8 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
9 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
10 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
11 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 83 4
12 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
13 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
14 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 60 2
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 69 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 66 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 65 2.5
8 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 65 2.5
10 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100