ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายบุญเลิศ พะโยม  รหัสนักศึกษา 5412000180  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600123391   บิดานายดี   พะโยม   มารดานางกรอง   พะโยม  อายุ 47 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
4 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
รวม 25    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 56 1.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0