ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอรทัย เขินแก้ว  รหัสนักศึกษา 5412000162  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600178926   บิดานายเทพ   เขินแก้ว   มารดานางจันทร์   เขินแก้ว  อายุ 40 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
2 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
4 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
10 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
11 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 82 4
12 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
13 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
14 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 55 1.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 57 1.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
8 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
9 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
10 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 67 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0