ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ พลาพล  รหัสนักศึกษา 5412000144  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600253707   บิดานายเฉลียว   พลาพล   มารดานางนวน   พลาพล  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 75 3.5
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
10 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
11 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
12 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
13 56/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 76 3.5
14 56/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 71 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 58 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 64 2
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
8 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
9 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 65 2.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 73 3
11 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 74 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/2 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6
2 56/2 พัฒนากศน.อำเภอ 94
รวม 100