ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายจันทร์ อินสิน  รหัสนักศึกษา 5412000032  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600128899   บิดานายสว่าง   อินสิน   มารดานางประหยัด   อินสิน  อายุ 45 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
2 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
3 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
2 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
3 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0