ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวสันต์ โพคัย  รหัสนักศึกษา 5412000014  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600509809   บิดานายปวน   โพคัย   มารดานางสวน   โพคัย  อายุ 38 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 80 4
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
6 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 87 4
7 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 76 3.5
8 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 81 4
9 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 69 2.5
10 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
11 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
12 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 84 4
13 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
14 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 66 2.5
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 69 2.5
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 71 3
8 55/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
9 55/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
10 55/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 73 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 4
2 55/1 กิจกรรมวันไหว้ครู 3
3 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 107