ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายราเชนทร์ เงินทอง  รหัสนักศึกษา 5322000791  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600006487   บิดานายวิชัย   เงินทอง   มารดานางจำรุณ   เงินทอง  อายุ 28 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
4 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
5 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
6 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
7 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
8 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
9 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
10 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
รวม 31    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 65 2.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 62 2
5 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
6 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
7 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
8 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 73 3
9 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 67 2.5
10 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
2 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
3 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
4 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
5 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
รวม 100