ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภัทรพงษ์ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5322000773  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900325641   บิดานายเกื้อ   มาน้อย   มารดานางทัศนา   มาน้อย  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
4 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
5 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
6 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
7 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 56 1.5
8 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 58 1.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0