ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศิวะ มะยมหิน  รหัสนักศึกษา 5322000513  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900326761   บิดานายจำเนียน   มะยมหิน   มารดานางแป้งร่ำ   มะยมหิน  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 62 2
4 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
5 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
6 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
7 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
8 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
9 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
11 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
3 57/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
4 57/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
6 57/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 66 2.5
7 57/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 66 2.5
8 57/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
9 57/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
10 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 58 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0