ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวอาริญา มีจิตติ  รหัสนักศึกษา 5322000492  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1100701981731   บิดานายบุญทัน   มีจิตติ   มารดานางสาวมาลัย   แก้วสะแสน  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 55 1.5
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 55 1.5
4 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
5 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
6 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
7 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
8 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 68 2.5
9 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
10 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
11 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
12 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
4 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
6 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 57 1.5
7 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 59 1.5
8 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 69 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100