ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกศศิลป์ ครพรหม  รหัสนักศึกษา 5322000465  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900148269   บิดานายกิ่ง   ครพรหม   มารดานางวิมล   ครพรหม  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
4 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
5 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
6 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
7 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
8 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
9 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
10 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
11 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
12 56/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 69 2.5
13 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 64 2
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 70 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 62 2
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
8 55/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 71 3
9 55/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
10 55/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 100
รวม 100