ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมงคล ไก่แจ้  รหัสนักศึกษา 5322000438  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900308177   บิดานายนิรันดร์   ไก่แจ้   มารดานางนิยม   ไก่แจ้  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
4 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 56 1.5
5 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 57 1.5
7 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
8 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
9 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
10 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
11 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
12 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 60 2
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 55 1.5
5 55/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 67 2.5
6 55/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
7 55/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 62 2
8 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100