ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุมลฑา พุ่มจันทร์  รหัสนักศึกษา 5322000401  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900215951   บิดานายสมหมาย   พุ่มจันทร์   มารดานางลักขณา   มาน้อย  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
2 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
3 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
4 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
5 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
6 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
7 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
8 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
9 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
2 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 53/2 บริจาคกระทง 20 ใบ 40
รวม 40