ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปาริฉัตร ชัยพิทักษ์  รหัสนักศึกษา 5322000399  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620200072211   บิดานายสวัสดิ์   ชัยพิทักษ์   มารดานางยุพิน   ชัยพิทักษ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
4 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
5 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 62 2
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0