ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธิชานนท์ ใจกันทา  รหัสนักศึกษา 5322000335  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900195852   บิดานายเสริม   ใจกันทา   มารดานางน้ำค้าง   ใจกันทา  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 75 3.5
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
6 55/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
7 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
8 55/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 74 3
9 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
10 56/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
11 56/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
12 56/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
13 56/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
14 56/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 71 3
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 67 2.5
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 72 3
5 57/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
6 57/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 62 2
7 57/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
9 57/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 78 3.5
10 57/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/1 พัฒนา กศน.ตำบลห้วยยั้ง 200
รวม 200