ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ อู่ทอง  รหัสนักศึกษา 5322000090  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600115243   บิดานายสมชาย   อู่ทอง   มารดานางขวัญ   อู่ทอง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
4 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
5 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
6 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
7 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
9 55/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
4 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0