ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑามาศ นุ่มเกลี้ยง  รหัสนักศึกษา 5322000072  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600114662   บิดานายทองดี   นุ่มเกลี้ยง   มารดานางรัตนา   นุ่มเกลี้ยง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
2 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
4 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
5 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 68 2.5
6 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
7 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 80 4
8 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
9 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
10 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
11 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
12 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
13 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 58 1.5
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 69 2.5
4 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
6 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
7 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 59 1.5
8 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 60 2
9 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 68 2.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 16
2 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
3 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 54
รวม 100