ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางโสพิศ พลปราบ  รหัสนักศึกษา 5322000054  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600550361   บิดานายจันทร์   พลปราบ   มารดานางจ๊อด   พลปราบ  อายุ 42 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
3 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
4 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
5 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
2 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 66 2.5
3 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
4 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
5 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
6 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 69 2.5
7 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
8 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0