ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอำพรรัตน์ แก้วทอง  รหัสนักศึกษา 5312000691  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600400661   บิดานายเฟ้อ   คงหมื่นรักษ์   มารดานางสด่อย   คงหมื่นรักษ์  อายุ 45 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
8 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
9 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
10 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
11 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
12 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
13 55/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
รวม 37    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
5 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
6 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
7 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
8 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 68 2.5
9 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
10 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
2 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
3 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
4 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
5 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
รวม 100