ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนาฏนภา เนื้อไม้  รหัสนักศึกษา 5312000673  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600101293   บิดานายบรรพต   เนื้อไม้   มารดานางเยาวราช   เนื้อไม้  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 56 1.5
2 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 58 1.5
3 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
4 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
5 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
6 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
7 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
8 55/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
9 55/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
10 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
11 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 68 2.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0