ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำผึ้ง ขันทอง  รหัสนักศึกษา 5312000628  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600104888   บิดานายนำเพิน   ขันทอง   มารดานางละเมียด   ขันทอง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 83 4
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
8 53/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
9 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
10 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
11 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 70 3
12 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
13 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
14 55/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 74 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 68 2.5
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 66 2.5
4 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 62 2
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 66 2.5
6 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
7 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 75 3.5
8 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 72 3
9 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพณีชุมชนลอยกระทง 16 พ.ย.54 20
2 55/1 ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา 29 ก.ค.55 20
3 55/1 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.55 20
4 55/1 ร่วมโครงการถวายพระพร 5 ธัวามหาราช 5 ธ.ค.54 20
5 55/1 ร่วมใจถวายความจงรักภักดี 12 ส.ค.55 20
รวม 100