ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกันยารัตน์ สมโภชน์  รหัสนักศึกษา 5312000598  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1199700088640   บิดานายมาโนด   สมโภชน์   มารดานางสุรีย์   สมโภชน์  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 55/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
3 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
4 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
5 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 กิจกรรมวันไหว้ครู 3
รวม 3