ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนิพนธ์ ยอดแตง  รหัสนักศึกษา 5312000589  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100070313   บิดานายหล่อน   ยอดแตง   มารดานางเชื้อ   ยอดแตง  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
8 53/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 55 1.5
9 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
10 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 55 1.5
11 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 55 1.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
6 55/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 56 1.5
7 55/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนา กศน.อำเภอ 100
2 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 200