ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ชัยศิริ  รหัสนักศึกษา 5312000516  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3600200313656   บิดานายเฉลิม   ชัยศิริ   มารดานางวรรณา   ชัยศิริ  อายุ 38 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 56 1.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
4 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 56 1.5
5 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
6 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
7 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
8 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
9 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
10 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
11 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
12 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
รวม 33    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 66 2.5
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
4 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
6 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
7 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
8 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 70 3
9 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 75 3.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส 200
รวม 200