ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุรสิทธิ์ มะยมหิน  รหัสนักศึกษา 5312000507  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600495646   บิดานายสมบูรณ์   มะยมหิน   มารดานางทองศิลป์   มะยมหิน  อายุ 33 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 57 1.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
8 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0