ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกำพล บดีรัฐ  รหัสนักศึกษา 5312000365  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900304767   บิดานายกอบชัย   บดีรัฐ   มารดานางราตรี   บดีรัฐ  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
2 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 56 1.5
3 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 56 1.5
4 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
5 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 56 1.5
6 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 55 1.5
7 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
8 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
9 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
10 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
11 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 62 2
2 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
3 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 65 2.5
4 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 60 2
5 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
6 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
7 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 64 2
8 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 61 2
9 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
รวม 15    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 บริจาคกระทง 2554 4
2 54/2 พัฒนา กศน.อำเภอ 96
รวม 100