ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายคณพศ มโนรา  รหัสนักศึกษา 5312000338  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620700065132   บิดานายชัยชนะ   มโนรา   มารดานางทองปาน   มโนรา  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0