ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวีรวิทย์ จันแดง  รหัสนักศึกษา 5312000187  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600110217   บิดานายแสวง   จันแดง   มารดานางสมควร   จันแดง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 56 1.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 56 1.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 55 1.5
5 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
6 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
7 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
8 55/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
9 55/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
10 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
11 55/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
12 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 56 1.5
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 56 1.5
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
4 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
5 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 70 3
6 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 63 2
7 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 66 2.5
8 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
9 55/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
10 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
11 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
12 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 65 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 56/1 พัฒนา กศน.วังตะแบก 30
2 56/1 พัฒนากศน.อำเภอ 70
รวม 100