ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมนึก อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 5312000169  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600061178   บิดานายยง   อินทพงษ์   มารดานางแฉล้ม   อินทพงษ์  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
2 55/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
3 55/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 70 3
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 68 2.5
4 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 70 3
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0