ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิเชียร คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 5312000132  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600106023   บิดานายคนึง   คำบรรลือ   มารดานางเฉลา   คำบรรลือ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 58 1.5
2 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 55 1.5
4 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
5 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 58 1.5
2 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
3 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0