ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชโรธร พิมพ์อ่อน  รหัสนักศึกษา 5312000105  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1100701945173   บิดานายสมชาย   พิมพ์อ่อน   มารดานางชูช่วง   พิมพ์อ่อน  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 73 3
8 53/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
9 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
10 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
11 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
12 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
13 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
14 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 68 2.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
5 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
6 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
7 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
8 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 68 2.5
9 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 71 3
10 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 64 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 53/2 เดินรณรงค์วันเอดส์โลก 3
2 54/2 พัฒนา กศน.อำเภอ 97
รวม 100