ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางมลสกิต ถมทอง  รหัสนักศึกษา 5312000084  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600569135   บิดานายทักษิณ   ถมทอง   มารดานางเที่ยง   ถมทอง  อายุ 36 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
6 53/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
7 53/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 69 2.5
8 53/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
9 53/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
10 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
11 54/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
12 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
13 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
14 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
2 53/2 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 59 1.5
3 53/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 62 2
4 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
5 54/1 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
6 54/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 65 2.5
8 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 62 2
9 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 54/2 พัฒนา กศน.อำเภอ 100
รวม 100