ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจนณรงค์ สุพรรณ์  รหัสนักศึกษา 5312000057  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1640100125894   บิดานายมาโนชย์   สุพรรณ์   มารดานางวิลาวัลย์   สุพรรณ์  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 55 1.5
2 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
3 55/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
2 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 61 2
3 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 55 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/1 พัฒนา กศน.อำเภอ 100
รวม 100