ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทัศนีย์ ยอดเพชร  รหัสนักศึกษา 5312000048  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600110055   บิดานายสายัณต์   ยอดเพชร   มารดานางจ๊อด   ยอดเพชร  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 53/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
2 53/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
3 53/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
4 53/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 53/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
6 54/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 56 1.5
7 54/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
8 54/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
9 54/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 55 1.5
10 55/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
11 55/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
12 55/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
13 55/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 54/1 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 56 1.5
2 54/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
3 54/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 69 2.5
4 54/2 อช02008 การทำปุ๋ยหมัก 1 64 2
5 54/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
6 55/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
7 55/1 พว02007 สารอาหารให้พลังงาน 1 61 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 55/2 พัฒนา กศน.ตำบล 100
รวม 100